ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS”


สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงาน ECO PLUS ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุม GS1-2 ชั้น11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบonline ผ่านโปรแกรม Zoom

หัวข้อในการบรรยาย
1.การตลาดสีเขียว
2.เกณฑ์ข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS
3.กระบวนการสมัครขอพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลาก ECO PLUS
4.กรณีศึกษาการสมัครขอพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลาก ECO PLUS
5.โอกาสทางธุรกิจ กับ สินเชื่อ SME D Bank

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://url.fti.or.th/l/0s2cpVJD6

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
5

Online
0

Total
149,312