ฉลากลดคาร์บอน

ฉลากลดคาร์บอน


ฉลากลดคาร์บอน เป็นเครื่องหมายที่ติดกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมาจาก กระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำ เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลดโลกร้อน สินค้าฉลากลดคาร์บอน จะต้องเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย “ร้อยละ10” ขึ้นไป โดยพิจารณาจากการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า การลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต และการลดใช้วัตถุดิบ หรือการเกิดของเสียที่มีศักยภาพก่อให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน เป็น พลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้พลังงานสะอาดในการผลิต

ข้อดีของการมีฉลากลดคาร์บอน 

1)ผู้บริโภคมีทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต การได้มาซึ่งวัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
85

Online
0

Total
200,512