ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์


คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) เป็นหนึ่งในแนวทางสำหรับใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมีการระบุค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนฉลากและติดบนตัวสินค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต/การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หลังใช้งาน คำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510