ฉลาก PEFC Certified Material

ฉลาก PEFC Certified Material


ฉลาก PEFC Certified Material อยู่ภายใต้โครงการ Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) หรือ โครงการสำหรับการเทียบเคียงการรับรองป่าไม้  ซึ่งเป็นการรับรองผ่านบุคคลที่ 3 (Third party certification) คือ หน่วยงานภายนอก และอนุญาตให้แต่ละประเทศมีมาตรฐานที่เหมาะสมของตนเอง สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่ดูแลคือ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.)  

  • เป็นการรับรองสินค้าที่ดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทานค้าไม้ เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่มีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้บริโภคได้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปที่ได้ไปนั้นมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงมาตรฐานสูงสุดด้านนิเวศวิทยา  สังคม และจริยธรรม
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก PEFC Certified Material จะต้องอยู่ภายใต้กระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC) หรือ ตัวชี้วัด มอก. 2861
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก PEFC Certified Materia จะต้องประกอบด้วย วัสดุไม้จากป่าที่ได้รับรองจาก PEFC (Forest and Tree based material) อย่างน้อย 70% และ วัสดุรีไซเคิล (Recycled material) รวมไม่เกิน 100%
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510