SCG GREEN CHOICE

SCG GREEN CHOICE


SCG eco value คือ สินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไปตามการรับรอง 3rd Party eco label หรือมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งข้อตาม SCG eco value criteria แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Eco Process คือ สินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Eco Use คือ สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปใช้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
85

Online
0

Total
200,512