GC Compostable Label

GC Compostable Label


ฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ* ผลิตจากเม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ (Compostable plastics) ที่กลุ่มบริษัท GC ผลิตหรือรับรอง** และสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่กลุ่มบริษัท GC รับรองเท่านั้น


หมายเหตุ 

*ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ขึ้นรูปสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Converter)

**เม็ดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ GC ได้รับรอง Compostable Material Certificate

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
81

Online
0

Total
200,508