อุทยานแห่งชาติสีเขียว

อุทยานแห่งชาติสีเขียว


          เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 17 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 68 คะแนน อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน) 2 การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า (4 คะแนน) 3 การลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (4 คะแนน) 4 การคัดแยกขยะ (4 คะแนน) 5 การเก็บรวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด (4 คะแนน) 6 การกำจัดขยะ (4 คะแนน) 7 การจัดการด้านน้ำเสีย (4 คะแนน) 8 การจัดการห้องน้ำ-ห้องสุขา (4 คะแนน) 9 การจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบ (4 คะแนน) 10 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านอาหาร (4 คะแนน) 11 การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว (4 คะแนน) 12* การจัดการพื้นที่กางเต็นท์ (4 คะแนน) 13 การปรับปรุงภูมิทัศน์ (4 คะแนน) 14 การส่งเสริมและความร่วมมือกับชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (4 คะแนน) 15 การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (4 คะแนน) 16* การจัดการร้านขายของที่ระลึก (4 คะแนน) 17 การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (4 คะแนน) คะแนนรวม 68 คะแนน

          ขั้นตอนการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีขั้นตอนการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 1) กำหนดให้ดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ระดับกรม ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 243 แหล่ง ในอุทยานแห่งชาติจำนวน 147 แห่ง ดำเนินงานตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1อุทยานแห่งชาติสีเขียว กำหนดให้อุทยานแห่งชาติต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายไว้ 2 ระดับ ดังนี้

          1.2.1 ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม 45 แห่ง (โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 21 แห่ง ตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการฯ ระดับพื้นที่ โดยต้องมีบุคคลที่ 3 เช่น ทสจ.จังหวัด/ภาค, สาธารณสุข, อบต., กรรมการ PAC เป็นต้น) ทำการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 เกณฑ์ (เพิ่มเกณฑ์ใหม่ 2 เกณฑ์)

          1.2.2 ระดับประเทศ (รับผิดชอบโดยสำนักอุทยานแห่งชาติ) กำหนดให้อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อย จำนวน 10 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510