ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง


ฉลากประสิทธิภาพสูง คือฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลากเป็นค่าประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานและกลไกการรับรองที่กำหนด โดยกรมพัฒนาพลังงานงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยรูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแต่ละผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนกัน จะแตกต่างกันบริเวณข้อความด้านล่าง ซึ่งระบุชนิดและแสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊ส ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และค่าประสิทธิภาพของกระจก

ซึ่งพิจารณาจากการส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510