Eco Self Declare

Eco Self Declare


Eco Self Declare คือ ระบบเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยตนเอง โดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง โดยไม่มีองค์กรกลางให้การรับรอง ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการสามารถแสดงข้อความ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ ที่มีการบ่งชี้ถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการของตนสามารถแสดงบนตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือบทความทางวิชาการของผลิตภัณฑ์หรือจดหมายข่าวหรือโฆษณาหรือสื่อเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ต้องมีความถูกต้องตรวจสอบได้และไม่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันจะนำไปสู่การแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรม Eco Self Declare มีประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และ การบริการ 14 ประเด็น ตามมาตรฐาน ISO 14021: 1999

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
83

Online
0

Total
200,510